Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Diskrimineringslagen

Inledning

Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn

och elever gäller from 2008 (SFS 2008:567). Lagen ställer krav på ett

målinriktat och aktivt arbete i förskola/skola för att motverka all form av

kränkande behandling samt främja barns och elevers olika rättigheter oav-

sett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell

läggning eller funktionshinder.

Det ligger i förskolans uppgift att vi som pedagoger verkar för en gemen-

skap som bidrar till goda sociala relationer där vi respekterar och behand-

lar varandra med jämställdhet och lika värde. Inget barn skall behöva vara

rädd för att gå till förskolan  –  alla barn skall känna sig trygga och behandlas

med respekt. Som vuxen tillsammans med barnen skall vi sträva efter att

vara goda förebilder och visa att vi motsäger all form av kränkande behand-

ling. Vi skall ingripa när vi ser ett kränkande beteende och visa genom språk

och handling att vi inte accepterar detta.

Varje barn har rätt till att utvecklas, övervinna svårigheter och att få känna

vilja och lust till att lära. Vägen till detta sker genom personlig trygghet och

självkänsla. Det är förskolans ansvar att garantera barnens trygghet i verks-

amheten varför det är viktigt med en god relation och ett gott samarbete med

föräldrar.

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010, står följande:

”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individ-

ens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan

könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall

hålla levande i arbetet med barnen. Detta är förskolans uppdrag”.

 

Lagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande

behandling, t.ex. mobbning. Förskolan accepterar inte några former av kränk-

ande behandling och det är pedagogernas skyldighet att mycket tydligt mark-

era när det gäller kränkande handlingar och ord. Likabehandlingsplanen

skall följas av alla vuxna som befinner sig i eller i anslutning till förskolans

verksamhet, såväl personal, förälder, släkting eller annan.

DISKRIMINERINGSLAGEN FÖR FÖRSKOLAN

ANSVARSFÖRDELNING DISKRIMINERINGSLAGEN

KVITTENS DISKRIMINERINGSLAGEN