Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Bifrostpedagogiken

Förskolan Lilla Björn tillämpar Bifrostpedagogiken i kombination med Born-

holmsmodellen och med en helhetssyn på barnens utveckling och inlärning där

vi samarbetar över alla stadier. En förskola där vi lär barnen ämnesintegrerat

utan vanliga läroböcker och läromedel.

 

Med Bifrostpedagogiken på Lilla Björn…

– väcker vi barnens lust och nyfikenhet att vilja lära genom upplevelser.

– undervisar vi utifrån barnens funderingar och frågor.

– arbetar vi i åldersblandade grupper.

– använder vi skapandet som en kunskapsform i det undersökande arbetet.

– undervisar vi i dialogform och lär barnen att uttrycka sina åsikter.

– lär vi barnen att ge och ta kritik.

– utvecklas barnens språk och hjälper dem till självtillit.

 

Genom att kombinera denna pedagogik med Bornholmsmodellen för språk-

utveckling innebär att barnen också får ta en aktiv del av följande områden:

Lyssnande och koncentration som inriktar uppmärksamheten mot ljud i allm-

änhet. Målet är att så småningom kunna uppmärksamma språkljud, fonemen.

Rim och ramsor som utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i

språket och att skilja mellan innehåll och form.

Uppdelning i meningar och ord som utvecklar förmågan att upptäcka att det

som sägs kan delas in i mindre enheter. Barnen får jämföra korta och långa

meningar och uppmärksamma ord av varierande längd samt laborera och leka

med sammansatta ord t.ex. att sol och ros kan bli ett helt nytt ord.

Uppdelning i stavelser som utvecklar förmågan att kunna uppfatta stavelserna

i ett ord (analys) och därefter föra samman dem till ett ord (syntes).

Uppdelning i fonem som innebär dels förmågan att urskilja första och sista ljud

i ord men även att identifiera och dela upp ett ord i fonem (analys) samt föra

samman ljud till ett ord (syntes).