Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Bifrostpedagogiken

Förskolan Lilla Björn tillämpar Bifrostpedagogiken i kombination

med Bornholmsmodellen och med en helhetssyn på barnens utveck-

ling och inlärning där vi samarbetar över alla stadier. En förskola

där vi lär barnen ämnesintegrerat utan vanliga läroböcker och läro-

medel.

Med Bifrostpedagogiken på Lilla Björn…

– väcker vi barnens lust och nyfikenhet att vilja lära genom

upplevelser.

– undervisar vi utifrån barnens funderingar och frågor.

– använder vi skapandet som en kunskapsform i det undersökande

arbetet.

– undervisar vi i dialogform och lär barnen att uttrycka sina åsikter.

– lär vi barnen att ge och ta kritik.

– utvecklas barnens språk och hjälper dem till självtillit.

Genom att kombinera denna pedagogik med Bornholmsmodellen

för språk utveckling innebär att barnen också får ta en aktiv del av

följande områden:

Lyssnande och koncentration som inriktar uppmärksamheten mot

ljud i allmänhet. Målet är att så småningom kunna uppmärksamma

språkljud, fonemen.

Rim och ramsor som utvecklar förmågan att uppmärksamma ljud-

strukturen i språket och att skilja mellan innehåll och form.

Uppdelning i meningar och ord som utvecklar förmågan att upptäcka

att det som sägs kan delas in i mindre enheter. Barnen får jämföra

korta och långa meningar och uppmärksamma ord av varierande

längd samt laborera och leka med sammansatta ord t.ex. att sol och

ros kan bli ett helt nytt ord.

Uppdelning i stavelser som utvecklar förmågan att kunna uppfatta

stavelserna i ett ord (analys) och därefter föra samman dem till ett

ord (syntes).

Uppdelning i fonem som innebär dels förmågan att urskilja första

och sista ljud i ord men även att identifiera och dela upp ett ord i

fonem (analys) samt föra samman ljud till ett ord (syntes).