Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Metoder, arbetssätt och åtgärder

Förskolan Lilla Björns metoder för att undvika kränkningar

mellan barnen samt mellan vuxna och barn.

 

Personalen skall vara väl förtrogna med lagar och förordningar.

Inge trygghet, respekt och ansvar.

Behandla varandra med respekt och på ett sådant sätt som vi själva vill bli

behandlande på, stor som liten.

Ha ett bra förhållningssätt till varandra och visa barnen att vi är goda före-

bilder.

Ta barnens konflikter på allvar och hjälpa dem att hitta alternativ lösningar

på konflikterna utan att döma någon.

Uppmuntra barnen till att ha ett positivt och empatiskt förhållningsätt till

varandra.

Att hjälpa varandra är viktigt men också att finna känslan till att vilja hjälpa.

Stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situationer.

Lära barnen att få styrkan och förmågan att säga nej.

 

Arbetssätt

Att vara närvarande vid barnen skapar uppmärksamhet på eventuella kränk-

ande behandlingar som kan uppstå vid barnens lek.

Rollspel pedagoger emellan som påvisar ett bra förhållningssätt mot varandra

där även pedagogen kan styra gruppkonstellationen vid lek.

Gruppstärkande lekar.

Observation och dokumentation.

Intervjua barnen  –  ett fortlöpande arbete som dokumenteras.

Daglig föräldrakontakt.

Förälder får under inskolningen samt på föräldramöten och föräldrasamtal

ta del av likabehandlingsplanen.

Vara uppmärksam på eventuella förändringar hos barnen såsom beteende,

välmående m m.

Rollspel med barnen. Påvisa med rollspel hur förhållningssättet skall vara

och hur vi uttrycker våra känslor vid kränkande behandling.

Sagor, rim och ramsor. Pedagogiskt arbetsmaterial med böcker innehållande

förhållningssätt till andra människor.

Fortlöpande utbildning av personalen.

Genom rörelselekar och kroppskontakt lära barnen att vara försiktiga med

varandra.

 

Åtgärder

Prata med barnet/barnen och förklara att man inte accepterar ett negativt

beteende.

Barnet skall uppmanas att inte bara säga förlåt utan också göra förlåt.

Kontakta förälder och ha återkommande dialoger.

Analysera orsaken samt dokumentera händelsen och vilka som fått informa-

tionen.

Barnet/barnen skall få möjlighet till att reflektera över sitt handlande.

Plan för arbetet genom diskussion och dokumentation.

Vid behov ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan.

Vid behov skall stödteam och socialtjänst tillkallas.

 

Vuxen  – barn

Plan för hur vuxnas eventuella kränkningar mot barn skall åtgärdas.

Lyssna in situationen och ingripa innan det går ut över barnet.

Ta den vuxne åt sidan och ifrågasätta agerandet.

Vara raka och ärliga mot varandra och säga ifrån om vi tycker att någon

gör fel.

Diskussion mellan personal och föräldrar utan barnets närvaro.

Verksamhetschef involveras om det inte hjälper att prata med den berörde.

Verksamhetschef har skyldighet att göra en anmälan om diskussionerna

med den berörde inte hjälper och det är föräldrarna som anmäler.

Åtgärderna skall dokumenteras och utvärderas i samband med utvecklings-

samtal.