Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Synpunkter eller klagomål

Enligt Haninge kommuns riktlinjer för förskola är vi skyldiga att upplysa

om rutiner för klagomål. Då vi ständigt eftersträvar att tillgodose såväl

barn som föräldrars rätt till en god barnomsorg vill vi att dialogen mellan

barn, förälder och förskolan skall vara så direkt, livaktig och engagerad

som möjligt för att ni som förälder på enklaste sätt skall kunna delge oss

de synpunkter, beröm eller klagomål som bör komma oss till del. Men det

viktigaste är naturligtvis att först vända sig till den eller de som är direkt

berörda eller till förskolechefen. Har ni trots detta fortfarande synpunkter

eller klagomål på vår verksamhet ber vi er att ta kontakt med Utbildnings-

förvaltningen. Men vår strävan och ambition är att i första hand lösa fråge-

ställningar eller problem här på förskolan.

 

RUTINER FÖR KLAGOMÅL