Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Så arbetar vi

Bifrostinspirerad pedagogik innebär en strävan efter att arbeta i

små grupper i olika pedagogiska aktiviteter där barnens intressen

och nyfikenhet fångas, i tema- och projektarbeten, skapande, sam-

lingar, musikstunder, hälsa och rörelse, skogen etc.

 

Bornholmsmodellens verktyg används för att förstärka språket,

matematiken, genom rim, ramsor, sång och musik, sagor, teater

m fl.

 

Pedagogik och metod förankras i förskolans läroplan, LPFÖ 19.

 

Pedagogisk dokumentation sätts upp på respektive avdelning, bild-

skärmar samt i bildspel under utvecklingssamtal. Syftet är att syn-

liggöra barnets lärandeprocess och utveckling.

 

TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling, är ett viktigt verktyg

i förskolans arbete med att kvalitetssäkra det språkliga arbetet och

samspelet.

 

Värdegrundsarbetet innebär att vi arbetar med förebyggande och

förstärkande av normer och värden där alla har lika värde. Verktygen

utgörs av ”kompisböcker” enligt läroplanen, barnkonventionen och

diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen).

 

Grön Flagg innebär att vi på ett lustfyllt sätt väcker barnens medveten-

het om att ta hand om vår miljö och sin hälsa.