Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Tillsynsansvar

Vårdnadshavarens tillsynsansvar

Vårdnadshavares tillsynsansvar regleras i Föräldrabalken 6 kap. Barnets

vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn

till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att

barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att förhindra

att barnet orsakar skada för sig själv eller annan skall vårdnadshavare svara

för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtages.

 

Förskolans tillsynsansvar

Tillsynsansvaret för ett barn övergår från vårdnadshavare till förskolan

under den tid då barnet befinner sig i verksamheten. Vi ska då erbjuda

barnen en trygg miljö. Det är vårt ansvar att ge förutsättningar och skapa

rutiner så att kravet på uppsikt och trygghet i verksamheten tillgodoses.

Vilka åtgärder som krävs för tillsyn över barnen måste bedömas utifrån

olika faktorer och omständigheter samt vid varje enskilt tillfälle. Sådana

faktorer är ålder, gruppens sammansättning, riskfaktorer i den fysiska och

sociala miljön, barns förutsättningar etc. Med verksamhetstid menas den

tid som avtalats mellan vårdnadshavare och förskolan. Förskolans ansvar

för barnet börjar i och med att vårdnadshavare eller annan person överläm-

nar barnet till personalen i förskolan. Det är således inte acceptabelt att

lämna barnet ensamt innanför grindar eller entrédörr i hopp om att någon

ur personalen skall uppmärksamma och fånga upp barnet. När barnet

hämtas upphör förskolans ansvar i och med att barnet lämnas över till

vårdnadshavare eller annan godkänd person. Skall annan person än vårdn-

nadshavare hämta barnet är det viktigt att detta tydligt har överenskommits

med personalen enligt blanketten  ÖVERENSKOMMELSE OM HÄMTNING .

Den som hämtar skall vara känd av personalen eller kunna styrka att han/

hon är rätt person. Läs mer under rubriken  – Hämtning av annan än vård-

nadshavare. Resa till och från förskolan är på vårdnadshavarens ansvar.

Detta gäller även om annan vuxen eller äldre syskon lämnar och/eller

hämtar barn.

TILLSYNSANSVAR