Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Inskolningen

Varför inskolning?

När ert barn börjar i förskolan inträder han/hon i en ny och

till en början främmande miljö med nya människor, nya rutiner

etc som gör att den trygghet som barnet hitintills upplevt dygnets

24 timmar ställs på ända. För att finna tillit och skapa en trygg och

harmonisk relation mellan barnet, personal, förälder och andra

barn på förskolan krävs att övergången till denna nya livsform

sker så lugnt, balanserat och anpassat som möjligt. Barn i förskole-

åldern är ju levande personligheter med en mycket begränsad livs-

erfarenhet och har individuellt väldigt olika sätt att ta till sig och

hantera intryck. Därför gäller att det under inskolningsprocessen

måste finns en lyhördhet och ett ansvarstagande från såväl förälder

som personal så att barnets individuella förutsättningar är i fokus.

Av den anledningen är det mycket viktigt för barnets fortsatta utveck-

ling att det finns en kontinuerlig och öppen dialog mellan pedagoger

och förälder, och att inskolningsprocessen får ta den tid som behövs

utifrån barnets egna förutsättningar. Förskolan Lilla Björn tillämpar

i normalfallet en 5-dagars inskolning där processen följer en schema-

lagd rutin. Dessa dagar kan bli färre, men också fler, beroende på hur

barnets anpassning utvecklas. Under denna tid, särskilt de första

dagarna, har förälder att följa den rutin som ingår i inskolningspro-

cessen. Detta innebär att förälder skall närvara och aktivt deltaga i

barnets dagliga verksamhet och skötsel, men minskar sin närvaro i

takt med att processen fortlöper positivt. I samråd med pedagogen

följs de rutiner som gäller, en väl beprövad metod som visat sig vara

den mest lämpade utifrån barns olika behov och förutsättningar.

Visar föräldern trygghet och tillit till personalen uppfattas detta av

barnet och inskolningen blir till en glädje för såväl barn, förälder

som personal.

OBS! Under inskolningen är vi tacksamma om ni som förälder inte

använder mobiltelefonen. Tänk på att ert barn vill inget hellre än att

ni som mamma eller pappa är närvarande!

 

För utskrift:

INSKOLNINGSINFORMATION

INSKOLNINGSSCHEMA