Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Inskolningen

Varför inskolning?

När ert barn börjar i förskolan inträder han/hon i en ny och till en början

främmande miljö med nya människor, nya rutiner etc som gör att den trygghet

som barnet hitintills upplevt dygnets 24 timmar ställs på ända. För att finna

tillit och skapa en trygg och harmonisk relation mellan barnet, personal, för-

älder och andra barn på förskolan krävs att övergången till denna nya livsform

sker så lugnt, balanserat och anpassat som möjligt. Barn i förskoleåldern är ju

levande personligheter med en mycket begränsad livserfarenhet och har indi-

viduellt väldigt olika sätt att ta till sig och hantera intryck. Därför gäller att det

under inskolningsprocessen måste finns en lyhördhet och ett ansvarstagande

från såväl förälder som personal så att barnets individuella förutsättningar

är i fokus. Av den anledningen är det mycket viktigt för barnets fortsatta utveck-

ling att det finns en kontinuerlig och öppen dialog mellan pedagoger och förälder,

och att inskolningsprocessen får ta den tid som behövs utifrån barnets egna

förutsättningar.

 

Förskolan Lilla Björn tillämpar i normalfallet en 5-dagars inskolning där

processen följer en schemalagd rutin. Dessa dagar kan bli färre, men också

fler, beroende på hur barnets anpassning utvecklas. Under denna tid, särskilt

de första dagarna, har förälder att följa den rutin som ingår i inskolningsproc-

essen. Detta innebär att förälder skall närvara och aktivt deltaga i barnets dag-

liga verksamhet och skötsel, men minskar sin närvaro i takt med att processen

fortlöper positivt. I samråd med pedagogen följs de rutiner som gäller, en väl

beprövad metod som visat sig vara den mest lämpade utifrån barns olika behov

och förutsättningar. Visar föräldern trygghet och tillit till personalen uppfattas

detta av barnet och inskolningen blir till en glädje för såväl barn, förälder som

personal.

 

OBS! Under inskolningen är vi tacksamma om ni som förälder inte använder

mobiltelefonen. Tänk på att ert barn vill inget hellre än att ni som mamma eller

pappa är närvarande!

 

För utskrift:

INSKOLNINGSINFORMATION

INSKOLNINGSSCHEMA