Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Länkar

Diskrimineringslagen:

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

 

Läroplan -98 för förskolan:

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973

 

Skollagen:

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/skollagenochandralagar