Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Utveckling och lärande

Förskolan Lilla Björns strävan är att varje barn skall

utveckla…

– sitt egna jag och känna sig trygg i sin identitet.

– sitt språk.

– sin sociala kompetens under samspelet mellan barn och vuxna.

– sin nyfikenhet och lust till att leka och lära.

– sin känsla och empati för andra människor.

– en förståelse och respekt för andra kulturer och att alla människor

   är lika mycket värda.

– sin motorik för att få en god kroppsuppfattning.

– en förståelse för att kroppen mår bra av rörelse.

– sin skapande förmåga i form av bild, lek, sång och rörelse.

– sin förmåga att kunna förmedla känslor och ord.

– sin förmåga att kunna använda olika material till skapande med olika

   tekniker.

– sina matematiska förmåga.

– en förståelse för tid och rum.

– en uppfattning för färg, form och proportioner m m.

– en förståelse om vilken delaktighet han/hon har i naturens kretslopp.

– en harmoni med djur och växter.

Förskolläraren har ett övergripande ansvar för att varje barn ges möjlighet

till lärande och skall ges stimulans och utmaningar på sin väg till kunskap

och utveckling som individ.