Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Säkerhet på förskolan

Barn har en enorm iver och upptäckarglädje som skall stimuleras så mycket

som möjligt. Men detta ställer också stora krav på såväl personal som lokaler

och lekmiljö. För att skydda barn och personal mot allvarligare tillbud har

vi på förskolan implementerat rutiner, akutsjukvårdsutbildning och tekniska

applikationer för att i största möjliga mån förebygga incidenter och olycks-

fall. Vi har ett inhägnat gårds- och skogsområde alldeles utanför dörren

som medger säker och överblickbar vistelse för barnen. Medvetenheten och

kunskapen om skaderisker är ett gemensamt ansvar som åligger all personal

på förskolan och följs rutinmässigt upp genom säkerhetsronder, möten,

övningar och utbildning. Allt för att förälder och barn skall känna det lugn

och den trygghet som kan förväntas under vistelsen på förskolan.