Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Definitioner

Diskriminering

Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av indiv-

ider eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna. Ålder,

sexuell läggning, kön, sexuell tillhörighet, funktionshinder, religion eller

annan trosuppfattning samt etnisk tillhörighet av den eller de som har

annan hudfärg, ras mm. Det är viktigt att skilja på bråk, retning eller kränk-

ande behandling. Barn kan uppfatta kränkande behandling olika men den

som blir utsatt bedömer om handlingen var negativ eller om det var lek.

 

Trakasserier

Avser ett uppträdande som kränker någons värdighet och har likhet eller

samband med diskrimineringsgrunderna.

 

Mobbning

En individ blir upprepade gånger kränkt av en eller flera personer i form

av negativa handlingar såsom slag, knuffar, sparkar etc (fysiskt) eller… du

är dum, du får inte vara med, kalla någon vid öknamn eller dåligt tillmäle

etc (verbalt) eller…… psykosocialt uppförande (utfrysning eller liknande)

eller… med text och bildburna kränkningar såsom elaka teckningar, fula

ord etc. Mobbning är ett uttryck för makt och förtryck och där man kränker

principen om alla människors lika värde.

 

Sexuella trakasserier samt främlingsfientlighet

Även detta är definitioner av kränkande behandling. Sexuella kränkningar

är grundade på kön och anspelar på sexualitet. Främlingsfientlighet avser

en motvilja mot personer eller grupper som definieras genom fysiken, den

kulturella skillnaden samt beteendemässiga eller etniska skillnader. En

viktig utgångspunkt är att den som har blivit utsatt för någon form av kränk-

ande behandling tas på allvar.

 

Se även Diskrimineringslagen.